Wat doet de gemeenteraad?

De raad bepaalt de kaders voor het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Zo stelt de raad jaarlijks de gemeentebegroting vast en heeft de raad een verordenende bevoegdheid. Ook heeft de raad een controlerende rol. Het bespreken van de jaarrekening is hier een voorbeeld van. De raad stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert vervolgens of het college deze doelstellingen ook haalt. De gemeenteraad heeft een aantal middelen om het college te controleren, zoals het recht om vragen te stellen. Het recht van onderzoek  is ook zo’n middel. Dat betekent dat de raad een onderzoek kan starten wanneer raadsleden vermoeden dat op een bepaald gebied iets is misgegaan.

De raadsvergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat!

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer per maand in de raadzaal van het gemeentehuis in Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn openbaar, u bent dus altijd welkom om vergaderingen bij te wonen; aanvang is 19.30 uur.
De vergadercyclus van de gemeenteraad bestaat uit fractievergaderingen - voorbereidende raadsvergadering - (besluitvormende) raadsvergadering. Tijdens elke voorbereidende vergadering is er een informatieve deel en is er voor inwoners of andere belanghebbenden gelegenheid om in te spreken over allerlei onderwerpen. Die hoeven (nog) niet op de agenda te staan. Tijdens de voorbereidende vergadering bespreekt de raad verschillende voorstellen om meer inzicht in het onderwerp te krijgen en wordt het politieke debat gevoerd. Over deze voorstellen wordt pas besloten in de volgende raadsvergadering. Inspreken tijdens een raadsvergadering is alleen mogelijk voor onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan.

Deelnemers aan de vergadering

Aan een vergadering van de gemeenteraad nemen deel:

  • raadsleden
  • leden van het college van burgemeester en wethouders
  • duoraadsleden
  • voorzitter
  • griffier

Raadsleden

De leden van de gemeenteraad worden iedere vier jaar door verkiezingen direct gekozen door de inwoners. De raad staat daarom aan het hoofd van de gemeente. In Waterland bestaat de raad uit zeventien leden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid. De raad wordt bijgestaan door de griffier. Daarnaast benoemt de raad ook de wethouders die samen met de burgemeester het college van B & W vormen.

Collegeleden

Het college - dat bestaat uit een burgemeester en vier (part-time)wethouders - zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voert het beleid uit dat de raad heeft vastgesteld. Het college moet bij het uitoefenen van haar taken dus rekening houden met de wensen en eisen van de gemeenteraad. Het college wordt hierbij bijgestaan door de gemeentesecretaris. Als het college het beleid heeft uitgevoerd, controleert de raad of dit goed is gedaan.

Duoraadsleden

Voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de raad is veel werk te verzetten. Om deze taken voor de raadsleden enigszins te verlichten, kunnen duoraadsleden worden aangesteld. Duoraadsleden zijn geen lid van de raad maar wel lid van een politieke partij. Het duoraadslid moet, net als een raadslid, de eed of belofte afleggen. Duoraadsleden worden door de afzonderlijke fracties voorgedragen en worden door de raad benoemd. Zij nemen voor hun fractie deel aan de beraadslagingen in het voorbereidende deel van een raadsvergadering. In tegenstelling tot de raadsleden hebben zij geen stemrecht.

Voorzitter

De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college. De burgemeester is voorzitter van de raadsvergaderingen. Tijdens de voorbereidende vergadering, als de raad dus inhoudelijk debatteert over de raadsvoorstellen, wordt de raad voorgezeten door een deelvoorzitter. Deze is ook raadslid en wordt door de raad benoemd.

Griffier

De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij de samenwerking tussen de raad en het college, de gemeentesecretaris en de medewerkers.