Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. De rekenkamercommissie voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij met name wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder meer dat de rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten.

De Gemeentewet verplicht elke gemeente om met ingang van 1 januari 2006 een rekenkamer (zonder raadsleden) of een rekenkamercommissie (met raadsleden) in te stellen. De Gemeente Waterland heeft hieraan voldaan met de oprichting van een rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie van de Gemeente Waterland is ingesteld als onderdeel van het landelijk beleid tot dualisering van het gemeentebestuur. Deze wet beoogt de rollen van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad te scheiden om daarmee de inwoners van gemeenten en de lokale politiek dichter bij elkaar te brengen. Het college van burgemeester en wethouders richt zich daarbij op zijn bestuurlijke en uitvoerende rol en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de rol van volksvertegenwoordiging, stelt kaders en controleert het college van burgemeester en wethouders. De rekenkamercommissie kan ter versterking van die controle onafhankelijk onderzoek verrichten.

Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Eén van de externe leden is voorzitter.

  • Gert Scholtes (voorzitter)   
  • Robert Reus (extern lid)
  • Stan Basten (extern lid)
  • Jaap Wortel (raadslid)
  • Harm Scheepstra (raadslid)   

Hoe kan ik als inwoner van Waterland ideeën aandragen voor rekenkameronderzoek?

U kunt als inwoner van de Gemeente Waterland een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te laten onderzoeken. Uw verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Het onderzoeksonderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen. Ook is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Maak in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat. De keuze van het onderzoeksobject is uiteindelijk voorbehouden aan de rekenkamercommissie. Indien een verzoek wordt afgewezen wordt dit schriftelijk gemotiveerd. U kunt vragen of verzoeken per e-mail sturen aan de Rekenkamercommissie of per brief richten aan de Gemeente Waterland: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam ter attentie van de rekenkamercommissie.

Hoe werkt de rekenkamercommissie?

Alle verzoeken die de rekenkamercommissie ontvangt, komen op een zogenaamde groslijst te staan. De rekenkamercommissie bepaalt welke onderwerpen onderzocht gaan worden. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria die door de rekenkamercommissie zijn opgesteld. Deze criteria zijn bijvoorbeeld het maatschappelijk belang, het financieel belang, het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering. Na de selectie wordt een onderzoeksopzet gemaakt, die ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. De onderzoeksopzet geeft weer wat de rekenkamercommissie gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt.

Dan volgt het onderzoeksproces. Uiteindelijk worden de resultaten van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.

Meer over de werkwijze van de rekenkamercommissie kunt u vinden in de verordening, het reglement van orde, het onderzoeksprotocol en op de overzichtspagina met publicaties van de rekenkamercommissie.